1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A VOLÁN Buszpark Kft. esetében nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A VOLÁN Buszpark Kft. esetében nem releváns.

4. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése és illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A VOLÁN Buszpark Kft. esetében nem releváns.

5. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A VOLÁN Buszpark Kft. esetében nem releváns.

6. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, kiadvány ingyenessége, illetve a fizetendő költségtérítés mértéke.

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

10. Hirdetmények, közlemények

Feltöltés alatt

11. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

A VOLÁN Buszpark Kft. esetében nem releváns.

12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ezen a közérdekű adatok nem állnak rendelkezésre.

13. Közérdekű adatok igénylése

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott kötelezettségének eleget téve teljesíti a részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket.

A VOLÁN Buszpark Kft. adatvédelmi felelőse dr. Herbák Ágnes.

Adatvédelmi felelős elérhetőségei:

Tel.: +36-1/308-81-55

E-mail: titkarsag@volan-buszpark.hu

A VOLÁN Buszpark Kft. (a továbbiakban: Társaság) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott kötelezettségének tesz eleget és lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatokat, valamint a közérdekből nyilvános adatokat erre irányuló igény esetén bárki megismerhesse.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Társaság az igény tudomására jutását követő legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik az Infotv. 29. §-ának (2) bekezdése értemében a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról a Társaság az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.

A Társaság részére benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Társaság Titkársága gondoskodik.

Az Infotv. 28. §-ának (1) bekezdésével összhangban közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtható szóban, írásban vagy elektronikus úton.

  • Telefonon: az +36-1/308-81-55 telefonszámon
  • Írásban: a VOLÁN Buszpark Kft. (1091 Budapest, Üllői út 131.)
  • Elektronikusan: a titkarsag@volan-buszpark.hu e-mail címen.

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a Társaságra vonatkozó közérdekű adatok a Társaság honlapján (www.volan-buszpark.hu) közvetlenül elérhetőek.

Az adatigénylés megtagadása

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat megismerése az Infotv.-ben szabályozottak szerint történik és az ott rögzített esetek fennállása esetén tagadható meg.

Amennyiben az igény nem teljesíthető a teljesítés megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. – 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül.

14. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok

Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

15. Közadatok újrahasznosítása, statisztikai adatgyűjtések eredményei

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk, a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ezen a közérdekű adatok nem állnak rendelkezésre.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével az újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek, szerződő felek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése, a közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások a rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, valamint jogorvoslati tájékoztatás

A VOLÁN Buszpark Kft.-nél ezen a közérdekű adatok nem állnak rendelkezésre.